Gebruikersvoorwaarden

Gebruik van deze website is gerelateerd aan de volgende “Terms of Use”. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en de informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Algemeen

De infromatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of zonder nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Bij het samenstellen en onderhouden van de inhoud van deze website wordt door DIOS/EPIC EUROPE BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. DIOS/EPIC EUROPE BV maakt hierbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. DIOS/EPIC EUROPE BV kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gebruik van deze website dat (a) het gebruik van andere bezoekers stoort, (b) het funcitoneren van deze website in gevaar kan brengen of, (c) de geboden informatie of onderliggende sofware kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

DIOS/EPIC EUROPE BV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke teostemming van DIOS/EPIC EUROPE BV , over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

DIOS/EPIC EUROPE BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andeer aanvaardt DIOS/EPIC EUROPE BV geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan DIOS/EPIC EUROPE BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (d) het verlies van gegevens, (e) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (f) aansraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Informatie, producten en diensten van derden

Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DIOS/EPIC EUROPE BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of acualiteit. DIOS/EPIC EUROPE BV  wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dat voor eigen rekening en risico. De aanbiedingen die worden gedaan door derden en de uitvoering hiervan zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van de aanbieder. DIOS/EPIC EUROPE BV aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken van de aanbiedingen en de nakoming en/of uitvoering ervan.

E-mailverkeer

DIOS/EPIC EUROPE BV streeft ernaar de verspreiding van virussen en ander schadetoebrengend materiaal via ons e-mailsysteem te vermijden. Wij raden echter iedereen aan een anti-virusprogramma te gebruiken voor alle materialen die via internet, e-mail of welk ander digitaal medium dan ook worden verspreid. DIOS/EPIC EUROPE BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, verstoring of beschadiging van gegevens of computersystemen bij ontvangen van onze e-mail of andere digitale materialen. De door ons verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde (n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerden(n) is ten alle tijden niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden e/of verstrekken van deze informatie aan derden is tevens niet toegestaan. DIOS/EPIC EUROPE BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen  op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Communicatie

Berichten die u stuurt aan DIOS/EPIC EUROPE BV per e-mail kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. DIOS/EPIC EUROPE BV adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan DIOS/EPIC EUROPE BV te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan DIOS/EPIC EUROPE BV per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Toepasselijk recht

Deze website en al op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze Terms of Use) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

DIOS/EPIC EUROPE BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervoor nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze Terms of Use geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte raakt.

Algemene Leverings-en verkoopvoorwaarden

Op al dan niet uit deze website voortvloeiende rechtshandelingen zijn uitsluitend onze Algemene Leverings – en Verkoopvoorwaarden van toepassing, welke u eveneens op deze website kunt raadplegen en/of afdrukken. Eveneens worden Algemene Leverings-en Verkoopvoorwaarden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.