ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

 

1          Definities

 • De volgende begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis:
 • Algemene Voorwaarden: dit juridische document met juridische bepalingen;
 • Het Werk: het totaal van de overeengekomen (onderhouds)werkzaamheden, inclusief eventueel ontwerp, en/of leveringen;
 • Klant: natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten van Epic afneemt of zich verbindt deze af te nemen;
 • Meerwerk: al hetgeen door Epic in overleg met Klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of orderbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden/werkzaamheden wordt geleverd en/of aangebracht/gepresteerd;
 • Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een Zaak die nodig zijn voor het naar behoren functioneren van die Zaak;
 • Onderhoudscontract: de overeenkomst die Epic verplicht tot het verrichten van Onderhoud tijdens de contractperiode;
 • Klant: de wederpartij van Epic;
 • Epic: Epic Europe BV, verkoper van producten en/of diensten;
 • Reservekopie: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging;
 • Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) de Zaak of zaken, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden;
 • Storingsbeurt: het gedurende een, eventueel gelimiteerd, aantal overeengekomen werkuren ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van een en dezelfde Storing;
 • Werkdagen: alle dagen in een jaar met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen;
 • Zaak: het geleverde goed, zoals camera, ander (elektronisch) apparaat, machine of product.

1.2        Bij discussie over de juistheid en/of invulling van de in artikel 1.1 opgesomde termen, dient zoveel mogelijk de betekenis en de strekking van de in de bepaling bedoelde betekenis van de term in acht te worden genomen, in het voordeel van Epic.

1.3        Indien in deze Algemene Voorwaarden een in artikel 1.1 bedoeld begrip in enkelvoud wordt gedefinieerd, terwijl deze in meervoud is gebruikt – of andersom – wordt geacht dezelfde betekenis toe te komen aan deze term als in artikel 1.1. genoemd.

 • Algemeen
  • Iedere opdracht/bestelling van producten en/of diensten, wordt door Epic aangemerkt als een aanbod van Klant om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen/af te nemen.
  • In aanvulling op artikel 2.1, wordt Klant geacht eventueel na een eerder gegeven opdracht, daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch, per e-mail – of op welke andere wijze dan ook – op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
  • Epic behoudt zich het recht voor om bij vervolgbestellingen de specificaties van producten te wijzigen, in welk geval Epic tenminste gelijkwaardige functionaliteit en prestatie garandeert. Epic voert geen significante wijzigingen door, zonder daarover met Klant overeenstemming te hebben bereikt. Deze bepaling geldt niet voor consumentenkoop.
  • Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn en/of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Epic zal alsdan in overleg treden met Klant, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, danwel vernietigde, bepalingen overeen te komen; waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 59111348 en worden Klant op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

 

 • Toepassingsbereik en geldigheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtshandeling en overeenkomst tussen Epic en Klant.
  • Indien een (deel) van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met specifiekere bepalingen in Service Level Agreements, Onderhoudscontracten of andere documenten, prefereren de specifiekere voorwaarden.
  • Van toepassing is steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden, behoudens de gevallen dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst een andere versie gold; dan is uitsluitend de versie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van toepassing.
  • Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, niet zijnde per e-mail, zijn overeengekomen.
  • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor zover de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop en/of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Aanbiedingen
  • Alle aanbiedingen en andere uitingen van Epic, al dan niet per offerte, geschieden vrijblijvend.
  • Bij alle aanbiedingen en andere uitingen van Epic staat Klant in voor de juistheid en volledigheid van de namens hem aan Epic opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Epic zijn aanbieding baseert.
  • Epic kan te allen tijde (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per of met behulp van e-mail of welke andere elektronische of digitale vorm dan ook.
  • De gewichten, afmetingen, afbeeldingen, kleur- en/of vormaanduidingen, capaciteiten, prijzen, rendementen, en/of overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en/of overige documenten; hebben het karakter van een zo juist mogelijke aanduiding, doch zijn nooit bindend. Zij gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  • Tekeningen, afbeeldingen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Epic of in Epic’s opdracht vervaardigd zijn, blijven Epic’s (intellectuele) eigendom. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbaar aanbod te verkrijgen of om welke andere reden dan ook. Zij mogen evenmin worden openbaar gemaakt, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd; zonder uitdrukkelijke schriftelijke, niet zijnde e-mail, toestemming van Epic.
  • Door het accepteren van deze voorwaarden en het in artikel 4.5 bepaalde, zegt Klant toe een door Epic als redelijk te bepalen boetebedrag na overtreding van artikel 4.5 binnen veertien dagen te zullen voldoen, na facturatie door Epic aan Klant.
  • Indien Klant het aanbod niet aanvaardt, dienen alle in 4.5 genoemde bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door Epic gedaan verzoek op kosten van Klant aan Epic te worden teruggezonden.
  • Epic is gerechtigd alle kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits Epic Klant vooraf op deze kosten heeft gewezen.
  • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro en exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transportverzekeringen, verpakkingskosten, consulaatkosten en alle andere heffingen al dan niet van overheidswege.
  • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Epic daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. De afwijking als zodanig geldt dan als nieuw aanbod, welke Epic al dan niet binnen redelijke termijn mag/kan aanvaarden.
  • Indien een prijsopgave bestaat uit een samengestelde prijs, verplicht deze Epic niet tot het leveren van een gedeelte van de producten of het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of nabestellingen.
 • De overeenkomst
  • Epic kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van Het Werk aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in het bezit van Epic zijn en Epic de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
  • Epic is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Klant voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Epic te verrichten prestaties, een en ander op een door Epic aan te geven wijze.
  • Mondelinge afspraken en bedingen binden Epic eerst nadat deze schriftelijk, niet zijnde per e-mail, van bevoegde zijde van Epic zijn bevestigd.
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  • Klant komt uitdrukkelijk met Epic overeen geen beroep te doen op wilsgebreken bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  • Klant is jegens Epic verplicht om de uitvoering van Het Werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Epic en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
  • Epic zal de in artikel 6.1 bedoelde wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften in acht nemen.
  • Klant zorgt ervoor dat Epic tijdig kan beschikken over de voor Het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor Het Werk te verschaffen gegevens.
  • Klant verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor Het Werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van Klant.
  • Klant draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten, alsmede voor de internet- en overige (al dan niet digitale) communicatieaansluitingen, (A)DSL-aansluitingen, inbelabonnementen, DIGI-access-abonnementen of welke voor Het Werk benodigde aansluiting dan ook. De aansluitkosten zijn voor rekening van Klant; tenzij deze deel uitmaakten van de gesloten overeenkomst. Epic geeft hierbij aanwijzingen op zijn vakgebied op eerste verzoek van Klant.
  • In aanvulling op artikel 6.5 dient Klant zelf zorg te dragen voor de aansluitingen die in verband staan met communicatie, direct of indirect, met meldkamers of andere derden partijen. In geval Epic besluit voor Klant dergelijke aanvragen te doen, waartoe Epic zich het recht voorbehoud, dient de service van Epic ter aanvulling op de reeds gesloten overeenkomst en maakt er uitdrukkelijk geen onderdeel van uit. Epic gaat bij deze serviceverlening uit van de gegevens die Klant aan Epic verstrekt.
  • Klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot Het Werk van Epic behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van Het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, stelt Klant Epic hiervan terstond in kennis. Klant stemt ermee in dat Epic alsdan redelijke kosten in rekening brengt ter compensatie van de alsdan opgelopen vertraging en Klant verbindt zich dan tot betaling van deze kosten.
  • Klant draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor Het Werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van Het Werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van Het Werk.
  • Klant staat Epic toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein, aan Het Werk of op/aan de Zaak aan te brengen.
  • Klant zal de in artikel 6.9 bedoelde naamsaanduidingen aan de Zaak niet verwijderen en/of op andere wijze aanpassen.
  • Klant is niet gerechtigd de door Epic bij de uitvoering van Het Werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met Het Werk.
  • Epic zal zo zorgvuldig mogelijk handelen jegens Klant en Epic zal Klant indien nodig op tijd informeren.
  • Epic behoudt zich het recht voor om medewerkers die met de uitvoering van de werkzaamheden belast zijn te vervangen door andere medewerkers, indien Epic meent dat dit voor de uitvoering van de werkzaamheden wenselijk is.
  • Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • hetzij wanneer Epic aan Klant kennis heeft gegeven dat Het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze Het Werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
 • hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Epic schriftelijk of mondeling aan Klant heeft verklaard dat Het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten Het Werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 • hetzij wanneer Klant Het Werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van Het Werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
  • Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van Het Werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 • Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
  • Indien Klant zijn verplichtigingen jegens Epic niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien Klant aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is Klant van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Epic te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
  • In aanvulling op artikel 7.1 is Epic, onverminderd de hem verder toekomende rechten, ook bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van Het Werk te schorsen, hetzij Het Werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien Klant:
 1. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
 2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 3. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Epic voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

7.3        In gevallen onder 7.1 genoemd, heeft Epic het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.4        Epic is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van Klant te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

7.5        In geval Klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Epic schriftelijk, niet zijnde per e-mail, in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Klant nauwkeurig schriftelijk, niet zijnde per e-mail, dient te omschrijven.

7.6        Klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.

7.7        In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Klant geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Epic verrichte prestaties, en heeft Epic onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

7.8        Indien vóór de levering of uitvoering bij Epic twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant, is Epic bevoegd de overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan koper danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zekerheid wordt gesteld.

 

 • Betaling, incasso, verzuim
  • Betaling dient te geschieden op het tijdstip en de wijze als door partijen overeengekomen. Kortingen, inhouding of verrekening zijn/is zonder voorafgaande schriftelijke, niet zijnde per e-mail, toestemming van Epic nimmer toegestaan. Epic kan voor aflevering (gedeeltelijke) betaling(en) vereisen.
  • In aanvulling op artikel 8.1 dienen alle facturen door Klant te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, in elk geval vóór de op de factuur vermelde vervaldatum. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
  • Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op rekening van Epic en niet de datum van afschrijving op rekening van Klant. Klant dient bij het uitvoeren van de betaling hiermede rekening te houden.
  • Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties).
  • Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:69 Burgerlijk Wetboek, berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale orderbedrag.
  • Epic is gerechtigd na de vervaldatum van de factuur, of bij gebrek aan specifieke condities na 14 dagen, een herinnering en/of aanmaning te sturen en Klant gaat reeds nu voor alsdan akkoord met eventueel door Epic in rekening gebrachte administratiekosten.
  • Indien de betaling niet tijdig is verricht, is Epic bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
  • In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Epic gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
  • Epic is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
  • Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Epic kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 8.8 en/of 8.9, is Klant gerechtigd binnen zeven Werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk, niet zijnde per e-mail, op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Epic genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren. Indien Epic mocht besluiten na bezwaar van Klant de overeenkomst te handhaven tegen de oude prijzen en tarieven, kan Klant zich niet alsnog op annulering of ontbinding van de overeenkomst beroepen en blijft zij gebonden aan de oorspronkelijke overeenkomst.
  • Een door Klant gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering van opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.
  • Voor orders kan een bedrag voor verwerking in rekening worden gebracht.
  • Epic is gerechtigd eventuele vorderingen op Klant te compenseren met alle schulden die Epic mogelijk aan Klant heeft of zal hebben.
  • Het is Klant niet toegestaan verrekening toe te passen.
  • Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
  • Indien Klant wil betalen met cheque, wissels of vreemde valuta dient zij dit voor totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk, niet zijnde per e-mail, kenbaar te maken aan Epic. Epic is niet verplicht akkoord te gaan met deze wijze van betaling.
 • Meerwerk

9.1        Verrekening van Meerwerk vindt plaats:

 1. a) in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, Het Werk of de voorwaarden van uitvoering van Het Werk);
 2. b) in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 3. c) in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald;
 4. d) in gevallen waarin Epic het redelijk acht Meerwerk te rekenen, anders dan tot zover in deze voorwaarden is bepaald. Epic zal het Meerwerk motiveren, alvorens de betaling plaats hoeft te vinden.

9.2        Het gemis van een schriftelijke opdracht tot Meerwerk laat de aanspraken van Epic op verrekening daarvan onverlet.

9.3        Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, stelt Epic Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

9.4        Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Epic worden verrekend als Meerwerk.

 • Reclames
  • Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk, niet zijnde per e-mail, en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Epic kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Epic geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat Klant de zaken c.q. facturen als juist erkent.
  • Reclames geven aan Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  • Indien een reclame door Epic gegrond wordt bevonden, heeft Epic het recht te harer keuze:
 1. a) de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 2. b) het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Epic worden afgegeven;
 3. c) het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door Klant betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.4       Klant dient in een voorkomend geval Epic onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

10.5       Eventuele terugzending van zaken aan of van Klant geschiedt voor rekening en risico van Klant. Epic aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, niet zijnde per e-mail, instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Epic op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Epic deze zaken aan Klant afleverde.

10.6       Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

 • Levering en retourzendingen

11.1       Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Epic deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem vervolgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

11.2       Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Epic gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van Klant.

11.3       Indien de goederen worden bezorgd is Epic gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

11.4       Indien Epic een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Epic schriftelijk, niet zijnde per e-mail, in gebreke te stellen.

11.5       De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Epic na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke, niet zijnde per e-mail, ingebrekestelling vereist, waarbij Epic een termijn van ten minste 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

11.6       Epic is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Epic is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

11.7       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Epic de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk, niet zijnde per e-mail, heeft goedgekeurd.

11.8       Zichtbare beschadigingen en/of tekorten dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk, niet zijnde per e-mail, gemeld te worden aan Epic.

11.9       Klant kan (af)geleverde zaken slechts in overleg met en na toestemming van Epic retourneren. Alsdan zal Epic aan Klant een retournummer verstrekken. Bij gebreke van een retournummer, dan wel een ander zins gebrekkige retourzending, heeft Epic het recht de betreffende zending te weigeren. Alle kosten verbandhoudende met een retourzending komen voor rekening van Klant.

 • Voorbehoud van (intellectuele) eigendom, (pand)rechten
  • Epic behoudt het eigendomsrecht op verkochte zaken tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door Klant aan alle verplichtingen die uit de leveringsovereenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld wisselkosten, financieringskosten rente, etc) is voldaan. Indien sprake is van optreden van Klant dat in tegenspraak is met de inhoud van de overeenkomst is Epic gerechtigd het geleverde terug te verlangen. Door terugname of beslaglegging op de goederen neemt Epic geen afstand van de overeenkomst.
  • In geval van beslaglegging of andere ingrepen van derden is Klant gehouden Epic onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
  • Klant is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Epic geleverde goederen een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Epic te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht bevoegd is.
  • Indien Klant de zaak doorverkoopt kan Epic Klant verplichten uit zijn, uit de verkoop voortvloeiende, vordering op de koper ten gunste van Epic een stil pandrecht te vestigen.
  • Klant zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als maatschappelijk zorgvuldig. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op het eerste verzoek, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal Klant ten gunste van Epic een stil pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is Klant niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de verzekeraars.
  • Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Epic of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
  • Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Epic of diens licentiegevers bevatten. Klant verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
  • Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
  • Het is Epic toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Epic door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Klant niet in staat is een Reservekopie van de programmatuur te maken, zal Epic op verzoek van Klant een Reservekopie van de programmatuur aan Klant ter beschikking stellen.
  • Behoudens het geval dat Epic een Reservekopie van de programmatuur aan Klant ter beschikking stelt, heeft Klant het recht één Reservekopie van de programmatuur aan te houden.
  • Indien Klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Epic ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Klant Epic schriftelijk, niet zijnde per e-mail, en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Epic is niet gehouden tot enige vorm van medewerking. Het standaardbeleid van Epic is elk geval apart te behandelen, in beginsel wordt nooit meegewerkt aan dergelijke verzoeken. Epic kan binnen redelijke termijn mededelen of Klant toch de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Klant eventueel in te schakelen derden.
  • Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Epic van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Klant zal Epic vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 • Garantie
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Epic alleen gehouden tot nakoming van zijn garantieverplichting binnen Nederland.
  • Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Epic zich om te zijner keuze hetzij gebreken, die ten tijde van de overname reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden daarna aan de dag treden, te herstellen hetzij Het Werk te vervangen.
  • De verplichting van artikel 13.2 strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van Het Werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende Onderhoud door Klant, noch tot veranderingen aangebracht zonder schriftelijke, niet zijnde per e-mail, toestemming van Epic of door Klant uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor Klant aansprakelijk is.
  • Voor bepaalde uitdrukkelijk opgesomde onderdelen van Het Werk en in geval van intensiever gebruik, kan de overeenkomst eventueel afwijkende garantieperioden inhouden.
  • Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 13.2 te kunnen beroepen, dient Klant Epic:
 • onverwijld schriftelijk, niet zijnde per e-mail, van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
 • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de afgeleverde zaken of gebrekkige uitvoering van de verrichte werkzaamheden, dan wel indien en voor zover het ontwerp van Het Werk van Epic afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Epic;
 • alle medewerking te verlenen om Epic in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
  • Na ontvangst van een in artikel 13.5 bedoelde kennisgeving zal Epic de gebreken binnen een redelijke termijn herstellen en wel, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, voor eigen rekening, tot ten hoogste het bedrag van de overeengekomen (koop)prijs van Het Werk. Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat de reparatie op de plaats van de opstelling wordt uitgevoerd, zal Klant ieder onderdeel dat een gebrek vertoont, vallende onder deze garantiebepalingen, ter reparatie of vervanging aan Epic toezenden. In dat geval wordt Epic geacht ten aanzien van het bedoelde gebrekkige onderdeel aan zijn garantieverplichting te hebben voldaan, wanneer Epic het behoorlijk gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging, ter beschikking heeft gesteld.
  • Tenzij anders is overeengekomen, is voor rekening en risico van Klant het vervoer van de gebrekkige onderdelen alsmede van de gerepareerde onderdelen of van de onderdelen gezonden ter vervanging tussen de plaats van opstelling en de werkplaats van Epic.
  • Epic is bevoegd om in de daarvoor in aanmerking komende gevallen hetzij de fabrieksgarantie die op de afgeleverde zaken rust na te komen hetzij de ondeugdelijke zaken terug te nemen onder teruggave van de koopprijs.
 • Aansprakelijkheidsbeperking
  • Epic aanvaardt wettelijke verplichting tot schadevergoeding uitsluitend voor zover dit uit dit artikel 14 blijkt.
  • De aansprakelijkheid van Epic is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs (exclusief BTW en exclusief de in deze prijs besloten prijs voor componenten) of het bedrag dat uit hoofde van de door Epic gesloten verzekering zal worden uitgekeerd plus het eigen risico van deze verzekering. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één jaar of langer, danwel indien Epic het geleverde op nacalculatiebasis factureert, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat door Klant aan Epic is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 450.000 (vierhondervijftijg duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. a) De aantoonbare redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Epic aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan Epic.
 2. b) Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot daadwerkelijke beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid van Epic voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade die Klant had kunnen voorkomen door Epic’s adviezen en instructies op te volgen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 • Buiten de gevallen in deze Algemene Voorwaarden genoemd, aanvaardt Epic geen aansprakelijkheid.
 • Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor Klant verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Epic voortvloeiende schade door Klant te worden vergoed.
 • Klant draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
 • Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
 • Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 • Klant draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 • Klant draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
 • Klant draagt het risico voor het van Epic afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 • Klant vrijwaart Epic voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van Klant blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 • Klant draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Epic staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door Klant beoogde gebruik, tenzij in de overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
 • Klant zal Epic niet aansprakelijk achten voor gevolgschade van welke aard dan ook.
 • Oplevering ontslaat Epic van alle aansprakelijkheid voor gebreken die Klant op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 • Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor Het Werk volledig over van Epic naar Klant.
 • Overschrijding van een leveringstermijn geeft Klant nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Epic. Dit is slechts anders in geval van aantoonbare opzet of aan aantoonbare opzet grenzende grove schuld van Epic of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
 • In geval van overmacht is Epic bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van Het Werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij Het Werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Epic gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 • Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Epic bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Epic aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.
 • Klant neemt alle in redelijkheid te verlangen maatregelen om verspreiding van virussen te voorkomen. Epic is niet verantwoordelijkheid voor de netwerkconfiguratie(s) van Klant en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor virussen in dit netwerk, ook al zijn deze virussen overgedragen via een systeem van Epic op netwerk van Klant.
 • Partijen zullen daartoe alle programmatuur en bestanden controleren op virussen alvorens deze aan de andere partij toe te zenden of beschikbaar te stellen.
 • De partij die een virus ontdekt in de programmatuur of de bestanden zal de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van alle gegevens die van belang kunnen zijn bij voorkoming van de verspreiding van het virus. Beide partijen nemen vervolgens alle daartoe redelijkerwijs te verlangen maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Onder virussen in dit artikel worden verstaan alle onbevoegde programmatuur, vreemde elementen en andere programmatuur welke al dan niet wijzigingen in bestanden en/of programmatuur veroorzaken (zoals Network worms, Trojan horses, Logic bombs etc.)
 • De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Klant jegens Epic ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat Klant ter zake heeft geprotesteerd.
 • Epic zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met Klant, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Epic is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Klant stemt ermee in dat Epic (aansprakelijkheidsbeperkende) bedingen van derden namens Klant aanvaardt.
 • Consumentenkoop
  • Indien in deze Algemene Voorwaarden bepalingen voorkomen welke onredelijk bezwarend zijn voor consumenten en deze onredelijke bezwarendheid direct en onbetwistbaar voortvloeit uit de wet; kunnen deze bepalingen door de consument als niet-opgenomen worden beschouwd. Epic zal jegens consumenten geen beroep doen op bepalingen die onredelijk bezwarend zijn jegens hen.

 

 • Toepasselijk recht en geschillen
  • Op de overeenkomst en alle uit deze overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten en (rechts)handelingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2       Voor geschillen, direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst

gesloten onder vigeur van deze algemene voorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de Rechtbank te Breda voorzover de geschillen behoren tot de competentie van deze. Epic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor geschillen aan een andere rechter voor te leggen.